LSTN

Lexika slovenských terénnych názvov

LSTN

  • Lexika slovenských terénnych názvov je digitálny výkladový a dokladový slovník slovenskej a do slovenčiny adaptovanej inojazyčnej apelatívnej a propriálnej lexiky, ktorá sa vyskytuje v terénnych názvoch z územia Slovenska
  • Terénne názvy, anojkonymá (alebo aj nesídelné geografické názvy ) sú vlastné mená neživého prírodného objektu a javu na Zemi a toho človekom vytvoreného objektu na Zemi, ktorý nie je určený na bývanie a je pevne fixovaný v krajine. V slovníku sa analyzujú chotárne názvy (názvy hospodársky využívaných objektov, napr. polí, pasienkov, záhrad, viníc, lesov), oronymá (fyzickogeografické názvy alebo názvy geografického reliéfu, napr. názvy pohorí, vrchov, dolín, nížin), speleonymá (názvy jaskýň a priepastí), niektoré hodonymá (názvy dopravných ciest) a názvy objektov a javov, ktoré nie sú určené na bývanie, ako napr. kameň, božia muka, výšková kóta.