LSTN
ASJ I/1, ASJ I/2
Atlas slovenského jazyka. Vokalizmus a konsonantizmus. I/1. Časť prvá: Mapy. Spracovali J. Štolc, F. Buffa, A. Habovštiak a kol. Ved. red. E. Pauliny. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1968. 314 s. I/2. Časť druhá: Úvod – komentáre – materiály. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1968. 200 s.

ASJ II/1, ASJ II/2
Atlas slovenského jazyka. Flexia. II/1. Časť prvá: Mapy. Spracoval J. Štolc. Ved. red. E. Pauliny. Bratislava: Veda 1981. 316 s. II/2. Časť druhá: Úvod – komentáre. Bratislava: Veda 1978. 192 s.

ASJ III/1, ASJ III/2
Atlas slovenského jazyka. Tvorenie slov. III/1. Časť prvá: Mapy. Autor F. Buffa. Ved. red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1981. 424 s. III/2. Časť druhá: Úvod – komentáre – dotazník – indexy. Bratislava: Veda 1978. 246 s.

ASJ IV/1, ASJ IV/2
Atlas slovenského jazyka. Lexika. IV/1. Časť prvá: Mapy. Autor A. Habovštiak. Ved. red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1984. 464 s. IV/2. Časť druhá: Úvod – komentáre – dotazníky – indexy. Bratislava: Veda 1984. 368 s.

BABIK, Zbigniew: Nowy etap badań nad toponimią słowacką (uwagi po lekturze książki Ivety Valentovej „Lexika slovenských terénnych názvov. Koncepcia lexikografického spracovania“). In: Onomastica, 2020, roč. 64, s. 229 – 238.

BEP
BENEŠ, Josef: Německá příjmení u Čechů. 2., upravené vyd. Praha: Agentura Pankrác 2020. 688 s. ISBN 978-80-86781-42-6.

BFN
BUFFA, Ferdinand: Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1953. 246 s.

BI
BOHUŠ, Ivan: Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier. Tatranská Lomnica: Štátne lesy TANAP-u 1996. 457 s. ISBN 80-967522-7-8.

BLANÁR, Vincent: Morfologické kategórie vlastných mien. In: Jazykové kategórie v teórii a praxi. Red. J. Kačala. Bratislava: Univerzita Komenského 2005. s. 21 – 52. ISBN 80-223-2044-7.

BLP
BLANÁR, Vincent: Príspevok ku štúdiu slovenských osobných a pomiestnych mien v Maďarsku. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1950. 139 s.

BLT
BLICHA, Michal: Toponymia Ondavskej a Toplianskej doliny. Slovensko-rusínske jazykové kontakty v chotárnych názvoch. Prešov: Pedagogická fakulta UPJŠ 1996. 216 s. ISBN 80-88697-23-9.

BARTKO, Ladislav: Niektoré otázky odrazu maďarsko-slovenských jazykových kontaktov v chotárnych názvoch južného Abova. In: 6. slovenská onomastická konferencia. Nitra 4. – 6. 4. 1974. Zborník materiálov. Zost. M. Majtán. Bratislava: Veda 1976, s. 165 – 170.

BSS
BERNOLÁK, Anton: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. 1. – 5. zv. Budae: Typis et sumtibus Typogr. Reg. Univers. Hungaricae 1825 – 1827.

BUFFA, Ferdinand: O chotárnych menách severného Šariša. In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 17. Red. I. Michnovič. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1975, s. 387 – 415.

CzF
CZUCZOR, Gergely – FOGARASI, János: A magyar nyelv szótára I – VI. Pest: Magyar Tudományos Akademia – Emich: 1862 – 1874. Reprint: Miskolc – Nyíregyháza: 1999. Dostupný na: http://mek.oszk.hu/05800/05887/pdf.

ČE
ČERVENKA, Martin a kol.: Slovenské botanické názvoslovie. Bratislava: Príroda 1986. 520 s.

ČP
DIVIČANOVÁ, Anna – CHLEBNICKÝ, Ján – TUŠKOVÁ, Tünde – UHRINOVÁ, Alžbeta – VALENTOVÁ, Iveta: Čabianske priezviská. Ed. T. Tušková. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2015/2017. 260 s. ISBN 978-615-5330-05-6.

DORUĽA, Ján: Tri kapitoly zo života slov. Bratislava: Veda 1993. 152 s. ISBN 80-224-0351-2.

DP
ĎURČO, Peter: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Podklady k projektu: Copernicus Programme, project COP-58: ONOMASTICA–COPERNICUS DATABASE. CD ROM. Paris: ELRA – 1998. (Databáza obsahuje stav priezvisk z r. 1995). Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/?d=priezviska.

DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Júlia: Goralské nárečia. Odraz slovensko-poľských jazykových kontaktov na fonologickej rovine. Bratislava: Veda 1993. 176 s.

DUP
DUDOK, Daniel: Priezviská Slovákov v Juhoslávii. Nový sad: Spolok vojvodinských slovakistov 1999. 220 s.

DWB
Deutsches Wörterbuch von Jacom Grimm und Wilhelm Grimm. Neubearbeitung. S. Hirzer Verlag 1965 n. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm auf CD-ROM und im Internet. Dostupné na: http://dwb.uni-trier.de/de/.

HABOVŠTIAK, Anton: Dve štúdie z oravskej dialektológie. In: Jazykovedné štúdie. 2. Dialektológia. Red. J. Štolc. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1957, s. 139 – 178.

HBO
HABOVŠTIAK, Anton: Oravské chotárne názvy. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1970. 96 s.

HABOVŠTIAK, Anton: Nárečová slovná zásoba a chotárne názvy. In: 4. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 9. – 10.11. 1971. Zborník materiálov. Zost. M. Majtán. Bratislava: Veda 1973, s. 171 – 178.

HD
MAJTÁN, Milan – RYMUT, Kazimierz: Gewässernamen im Flussgebiet des Dunajec (Nazwy wodne dorzecza Dunajca). Stuttgart: Franz Steiner Verlag 1998. 516 s. ISBN 3-515-07235-7.

HDu
HLADKÝ, Juraj: Hydronymia povodia Dudváhu. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis 2011. 197 s. ISBN 978-80-8082-504-1.

HCs
HAJDÚ, Mihály: Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai csáládneveink. Budapest: Tinta Könyvkiadó 2010. 552 s. ISBN 1589-4371, ISBN 978 963 9902 30 5.

HH
KRŠKO, Jaromír: Hydronymia povodia Hrona. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela – Fakulta humanitných vied 2008. 351 s. ISBN 978-80-8083-611-5.

HHo
GOÓTŠOVÁ Andrea – CHOMOVÁ Alexandra – KRŠKO, Jaromír: Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum 2014. 550 s. ISBN 978-80-0785-3.

HI
MAJTÁN, Milan – ŽIGO, Pavol: Hydronymia povodia Ipľa. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského vo vydavateľstve Kartprint 1999. 118 s. ISBN 80-88870-12-7.

HK
HOLUB, Josef – KOPEČNÝ, František: Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelstní učebnic 1952. 575 s.

HKy
KRŠKO, Jaromír – VELIČKA, Drahomír: Hydronymia povodia Kysuce. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela 2011. 208 s. ISBN 978-80-557-0266-7.

HM
ZÁVODNÝ, Andrej: Hydronymia slovenskej časti povodia Moravy. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2012. 495 s. ISBN 978-80-8082-561-4.

HMDu
BELÁKOVÁ, Mária – HLADKÝ, Juraj – ZÁVODNÝ, Juraj: Hydronymia Malého Dunaja. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2018. ISBN 978-80-568-0167-3. 334 s.

HN
HLADKÝ, Juraj: Hydronymia povodia Nitry. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 2004. 294 s. ISBN 80-8082-008-2.

HLADKÝ, Juraj: Onomasticko-historické kontexty lokality Stará dedina. In: Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 4 – 5, s. 298 – 304.

HO
MAJTÁN, Milan – RYMUT, Kazimierz: Hydronymia povodia Oravy. Bratislava: Veda 2006. 205 s. ISBN 80-224-0906-5.

HORŇANSKÝ, Imrich: Geografické názvy z apelatívneho slovného základu pes a jeho deriváty. In: Kultúra slova, 2014, roč. 48, č. 4, s. 261 – 268.

HORŇANSKÝ, Imrich: Problém štandardizácie geografických názvov. In: Z hydronymie západného Slovenska. Zost. J. Hladký. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2010, s. 16 – 23. ISBN 978-80-8082-392-4.

HORŇANSKÝ, Imrich: O geografických názvoch so slovným základom treb- a boj- (2. časť). In: Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 4, s. 201 – 208.

HORŇANSKÝ, Imrich: O jednom prípade zloženého geografického názvu Bajčov kopec alebo Bojecký kopec? In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 5 – 6, s. 348 – 354.

HORŇANSKÝ, Imrich: O konflikte deminutívnych prípon -avka, a -ávka/-iavka v štandardizovaných geografických názvoch. In: Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 2, s. 82 – 86.

HORŇANSKÝ, Imrich: Slová brod, brázda, brána, vráta a mohyla v slovenských geografických názvoch. In: Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 4, s. 218 – 231.

HORŇANSKý, Imich: Úskalie štandardizácie geografických názvov. In: Štandardizácia geografického názvoslovia. Zborník materiálov. Geodetický a kartografický ústav Bratislava: Bratislava 2021, s. 5 – 18.

HS
SIČÁKOVÁ, Ľuba: Hydronymia slovenskej časti povodia Slanej. Prešov: Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika 1996. 108 s. ISBN 80-88697-24-7.

HSSJ1
Historický slovník slovenského jazyka. 1. zv. A – J. Red. M. Majtán. Bratislava: Veda 1991. 536 s. ISBN 80-224-0228-1.

HSSJ2
Historický slovník slovenského jazyka. 2. zv. K – N. Red. M. Majtán. Bratislava: Veda 1992. 616 s. ISBN 80-224-0385-7.

HSSJ3
Historický slovník slovenského jazyka. 3. zv. O – p (pochytka). Red. M. Majtán. Bratislava: Veda 1994. 653 s. ISBN 80-224-0429-2.

HSSJ4
Historický slovník slovenského jazyka. 4. zv. P (poihrať sa – pytlovať). Red. M. Majtán. Bratislava: Veda 1995. 584 s. ISBN 80-224-0432-2.

HSSJ5
Historický slovník slovenského jazyka. 5. zv. R – rab. – Š – švrkotať. Red. M. Majtán. Bratislava: Veda 2000. 692 s. ISBN 80-224-0628-7.

HSSJ6
Historický slovník slovenského jazyka. 6. zv. T – V. Red. M. Majtán. Bratislava: Veda 2005. 700 s. ISBN 80-224-0862-X.

HSSJ7
Historický slovník slovenského jazyka. 7. zv. Z – Ž. Dodatky. Red. M. Majtán. Bratislava: Veda 2008. 542 s. ISBN 978-80-224-1003-8.

HŠ1
HOSÁK, Ladislav - ŠRÁMEK, Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1. zv. A – L. Praha: Academia 1970. 576 s. + 1 s. príl.

HŠ2
HOSÁK, Ladislav - ŠRÁMEK, Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 2. zv. M – Ž. Praha: Academia 1980. 964 s.

HT
KRŠKO, Jaromír: Hydronymia povodia Turca. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela – Fakulta humanitných vied 2003. 170 s. ISBN 80-8055-763-2.

HV
KRŠKO, Jaromír: Hydronymia horného povodia Váhu (od povodia Rajčanky po prameň Váhu). Banská Bystrica: Filozofická Fakulta Univerzity Mateja Bela 2011. 228 s. ISBN 978-80-557-0325-1.

HVs
KRŠKO, Jaromír: Hydronymia stredného povodia Váhu (od Trenčína po Žilinu). Banská Bystrica: Belánium 2022. 180 s. ISBN 978-80-557-1998-6.


HLADKÝ, Juraj – ZÁVODNÝ, Andrej: Hydronymia Žitného ostrova. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis 2015. 320 s. ISBN 978-80-8082-840-0.

CHo
CHOLUJ, Dominik: Onomastika Kysúc. Čadca: Kysucké múzeum Čadca 1992. 154 s.

ILA1
ILA, Bálint: Gömör megye. I. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1944.

ILA2
ILA, Bálint: Gömör megye. II. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1944.

ILA3
ILA, Bálint: Gömör megye. III. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1946.

ILA4
ILA, Bálint: Gömör megye. IV. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1969.

KáR
KÁZMÉR, Miklós: Régi magyar családnevek szótára. 14. – 17. század. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság 1993. 1172 s. ISBN 963-7530-31-2.

KE
KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7.

KRÁLIK, Ľubor: Hydronymia versus zoonymia (O pôvode niektorých zooným). In: Slovenská reč, 1993, roč. 58, č. 3, s. 156 – 164.

KEWD
Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Red. Elmar Seebold. Berlín: De Gruyter 2011. 2022 s. ISBN 978-3-11-022364-4.

KIRÁLY, Péter. Maďarské a nemecké slová vo východoslovenských a ukrajinských nárečiach východného Slovenska. In: Studia Russica, 2009, roč. 23, s. 55 – 80. Dostupné na internete:http://szlavintezet.elte.hu/publications/russ_pub/studiarussica/23/08KiralyP.pdf

KKF
KOHLHEIM, Rosa – KOHLHEIM, Volker: Familiennamen. Herkunft und Bedeutung. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich: Duden 2000. 912 s. ISBN 3-411-70851-4.

KKS
KÁLAL, Karol – KÁLAL, Miroslav: Slovenský slovník z literatúry a nárečí. Banská Bystrica: Nákladom vlastným 1923. 1012 s.

KL1
KISS, Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. 1. A – K. Budapest: Akadémiai Kiadó 1997. 821 s. ISBN 963-05-4567-5.

KL2
KISS, Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. 2. L – Zs. Budapest: Akadémiai Kiadó 1997. 822 s. ISBN 963-05-4567-5.

KLOFEROVÁ, Stanislava: Basy a housle v onomastice a dialektologii. (Příspevek k dialektologii pomístních jmen). In: Teoretické a komunikační aspekty propií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Eds. M. Harvalík – E Minařová – J. M. Tušková. Brno: Masarykova univerzita 2009, s. 237 – 245.

KN
KNAPPOVÁ, Miloslava: Jak se bude vaše díte jmenovat? Praha: Academia 2017. 917 s. ISBN 987-8020-026569.

KRAJČOVIČ, Rudolf: Z archaickej lexiky slovenskej ojkonymie. In: Jazykovedné štúdie. 18. Z dejín slovenského jazyka. Red. Š. Peciar. Bratislava: Veda 1983, s. 39 – 58.

KRAJČOVIČ, Rudolf: Apelatíva "baňa", "báň", "bán" v starej slovenskej ojkonymii. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 30. 1979. Red. J. Mistrík. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980, s. 111-121.

KRk
KRAJČOVIČ, Rudolf: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Bratislava: Literárne informačné centrum 2005. 230 s. ISBN 80-88878-99-3.

KRp
KRAJČOVIČ, Rudolf: Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1981. 240 s.

KRs
KRAJČOVIČ, Rudolf: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest. In: Kultúra slova, (1) 2007, roč. 41, č. 1, s. 21 – 28; (2) 2007, roč. 41, č. 2, s. 84 – 106; (3) 2007, roč. 41, č. 3, s. 152 – 160; (4) 2007, roč. 41, č. 4, s. 212 – 219; (5) 2007, roč. 41, č. 5, s. 278 – 285; (6) 2007, roč. 41, č. 6, s. 336 – 343; (7) 2008, roč. 42, č. 1, s. 30 – 37; (8) 2008, roč. 42, č. 2, s. 89 – 96; (9) 2008, roč. 42, č. 3, s. 164 – 171; (10) 2008, roč. 42, č. 4, s. 222 – 229; (11) 2008, roč. 42, č. 5, s. 291 – 298; (12) 2008, roč. 42, č. 6, s. 338 – 345; (13) 2009, roč. 43, č. 1, s. 27 – 34; (14) 2009, roč. 43, č. 2, s. 86 – 93; (15) 2009, roč. 43, č. 3, 154 – 162; (16) 2009, roč. 43, č. 4, s. 213 – 220; (17) 2009, roč. 43, č. 5, s. 285 – 292; (18) 2009, roč. 43, č. 6, s. 342 – 349; (19) 2010, roč. 44, č. 1, s. 21 – 28; (20) 2010, roč. 44, č. 2, s. 82 – 89; (21) 2010, roč. 44, č. 3, s. 146 – 153; (22) 2010, roč. 44, č. 4, s. 228 – 236; (23) 2010, roč. 44, č. 5, s. 272 – 280; (24) 2010, roč. 44, č. 6, s. 337 – 345; (25) 2011, roč. 45, č. 1, s. 32 – 40; (26) 2011, roč. 45, č. 2, s. 98 – 106; (27) 2011, roč. 45, č. 3, s. 149 – 157; (28) 2011, roč. 45, č. 4, s. 207 – 201; (29) 2011, roč. 45, č. 5, s. 286 – 294; (30) 2011, roč. 45, č. 6, s. 353 – 361; (31) 2012, roč. 46, č. 1, s. 25 – 33; (32) 2012, roč. 46, č. 2, s. 93 – 101; (33) 2012 roč. 46, č. 3, s. 145 – 153; (34) 2012 roč. 46, č. 4, s. 214 – 222; (35) 2012 roč. 46, č. 5, s. 280 – 289; (36) 2012 roč. 46, č. 6, s. 349 – 356; (37) 2013 roč. 47, č. 1, s. 25 – 32; (38) 2013 roč. 47, č. 2, s. 89 – 97; (39) 2013, roč. 47, č. 3, s. 144 – 152; (40) 2013, roč. 47, č. 4, s. 207 – 215; (41) 2013, roč. 47, č. 5, s. 282 – 290; (42) 2013, roč. 47, č. 6, s. 328 – 336; (43) 2014, roč. 48, č. 1, s. 22 – 30; (44) 2014, roč. 48, č. 2, s. 94 – 101; (45) 2014, roč. 48, č. 3, s. 149 – 156; (46) 2014, roč. 48, č. 4, s. 217 – 225; (47) 2014, roč. 48, č. 5, s. 269 – 277; (48) 2014, roč. 48, č. 6, s. 331 – 338; (49) 2015, roč. 49, č. 1, s. 27 – 35; (50) 2015, roč. 49, č. 2, s. 89 – 97; (51) 2015, roč. 49, č. 3, s. 157 – 165; (52) 2015, roč. 49, č. 4, s. 226 – 233; (53) 2015, roč. 49, č. 5, s. 291 – 299.

KRIŠTOF, Štefan: O chotárnych názvoch z Tekova. In: Sborník Pedagogickej fakulty v Nitre. 11. Spoločenské vedy (jazyk, literatúra). Red. J. Kopál et al. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1967, s. 99 – 126.

KRIŠTOF, Štefan: O niektorých chotárnych názvoch v Tekove. In: Onomastica, 1975, roč. 20, zošit 1 – 2, s. 95 – 142.

KRIŠTOF, Štefan: O niektorých chotárnych názvoch v Tekove. In: Zborník Pedagogickej fakulty v Nitre. 23. Jazyk a literatúra. Red. Š. Krištof et al. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1975, s. 9 – 23.

KRIŠTOF, Štefan: Slovotvorné typy chotárnych názvov v bývalej Tekovskej stolici. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, roč. 21, č. 2 – 3 – 4 – 5, časť prvá. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV 1980, s. 423 – 435.

KRIŠTOF, Štefan: Pomiestny názov Balát a jeho varianty. In: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 1965, roč. 6, č. 3, s. 145 – 149.

KRŠ
KRŠKO, Jaromír: Terénne názvy z Muránskej doliny. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica 2001. 232 s. ISBN 80-8055-577-X.

KRŠKO, Jaromír: Vplyv nemeckej kolonizácie na mikrotoponymiu Revúcej. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, sekcia filologická, č. 1. Zost. H. Bálintová – T. Boďová – A. Ďuricová – Z. Hurtajová – V. Křečková. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB 1997, s. 187 – 192. ISBN 80-8055-080-8.

KRŠKO, Jaromír: Vplyv nemeckej a valašskej kolonizácie na toponymiu Turca. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Na počesť profesora Ivora Ripku. Ed. M. Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 284 – 292. ISBN 80-8068-271-2.

KSSJ
Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X. Dostupné na: http://www.juls.savba.sk/kssj_4.html.

LACKOVIČ, Marcel: Z histórie Alabastrovej jaskyne. In: Argonit. Štátna ochrana prírody SR. Správa slovenských jaskýň. Považská Bystrica: Uniprint 2011, roč. 16, č. 1 – 2, s. 19 – 26.

LALIKOVÁ, Tatiana: Slová bán, báň v slovenských terénnych názvoch. In: Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 6, s. 342 – 352.

LEITMANOVÁ, Vieroslava: Motivácia toponým vo vybraných obciach a mestách okresu Prievidza v Slovenskej republike. In: Varia XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009. s. 402 – 417.

LE
Štatistický lexikon obcí v republike Československej. Slovensko. 3. diel. Praha: Státní úřad statistický 1927. 278 s.

LKH
LUTTERER, Ivan – KROPÁČEK, Luboš – HUŇÁČEK, Václav: Původ změpisných jmen. Etymologický slovník 1000 vlastních jmen zemí, měst a přírodních objektů z celého světa. Praha: Mladá fronta 1976. 303 s.

LMŠ
LUTTERER, Ivan – MAJTÁN, Milan – ŠRÁMEK, Rudolf: Zeměpisná jména Československa. Praha: Mladá fronta 1982. 376 s.

LR
LIPSZKY, Joannes: Repertorium locorum objectorumque in XII. tabulis Mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et confiniorum militarium Magni item Principatus Transylvaniae occurentium, quas aeri incisas vulgavit Joannes Lipszky de Szedlicsna, regiminis caesario regii equestris Hungarici lib:[eri] bar:[onis] Frimont supremus vigiliarum praefectus. Secundum varias in his Provinciis usu receptas denominationes ab eodem Auctore elaboratum. Budae: Typis regiae Universitatis Pestanae 1808. 164 s.


LUTTERER, Ivan – ŠRÁMEK, Rudolf: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš 2004. 317 s. ISBN 80-7311-025-3.

MAJTÁN, Milan: Slovná zásoba slovenských terénnych názvov. In: Slovenská reč, 1977, roč. 42, č. 3, s. 161 – 186.

MAJTÁN, Milan: Slová bán (báň) a baňa v slovenských chotárnych názvoch. In: Kultúra slova, 1972, roč. 6, č. 3, s. 85 – 88.

MAJTÁN, Milan: Názvy typu Brište, Brisko v slovenskej toponymii. In: Slavica Slovaca, 1979, roč. 14, č. 3, s. 296 – 301.

MAJTÁN, Milan: Kompozitné štruktúry v slovenskej onymii. In: Slovenská reč, 1998, roč. 63, č. 1, s. 13 – 23.

MAJTÁN, Milan: Baský vrch – Baské, nie Baske. In: Slovenská reč, 2006, roč. 71, č. 2, s. 78 – 82.

MAREK, Miloš: Národnosti Uhorska. Trnava: Filozofická fakulta TU 2011. 460 s. ISBN 978-80-8082-470-9.

MATÚŠOVÁ, Jana: K výkladu jména BAČOV. In: Studiji z onomastyky ta etimologiji. Eds. I. M. Železnjak et al. Kyjiv 2005, s. 52 – 57.

MAZÚR, Samo: Podiel antroponým na tvorbe hydroným Prešovského okresu. In: 4. slovenská onomastická konferencia (Bratislava 9. – 10. novembra 1971). Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1973 a, s. 129 – 134.

MAZÚR, Samo: Ďalší vývin názvov vetného typu. In: 4. slovenská onomastická konferencia (Bratislava 9. – 10. novembra 1971). Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1973, s. 169 – 170.

MAZÚR, Samo: Vývin pukanských chotárnych názvov posesívneho typu. In: Spoločenské fungovanie vlastných mien. 7. slovenská onomastická konferencia (Zemplínska šírava 20. – 24. septembra 1976). Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava: Veda 1980, s. 115 – 118.

MÉK1
Magyar értelmező kéziszótár. 1. A – K. Budapest: Akadémiai Kiadó 1999. 809 s. ISBN 963-05-6212-X.

MÉK2
Magyar értelmező kéziszótár. 2. L – Z. Budapest: Akadémiai Kiadó 1999. 741 s. ISBN 963-05-6212-X.

Mch
MACHEK, Václav: Etymologický slovník jazyka českého. 2., opravené a doplnené vyd. Praha: Academia 1968. 868 s.

MJČ1
Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. 1. díl A – H. Napsal A. Profous. Praha: Česká akademie věd a umění v Praze 1947. 726 s. Dostupné na: http://mjc.ujc.cas.cz/.

MJČ2
Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. 2. díl CH – L. Napsal A. Profous. Praha: Česká akademie věd a umění v Praze 1949. 705 s. Dostupné na: http://mjc.ujc.cas.cz/.

MJČ3
Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. 3. díl M – Ř. Napsal A. Profous. Praha: Česká akademie věd a umění v Praze 1951. 629 s. Dostupné na: http://mjc.ujc.cas.cz/.

MJČ4
Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. 4. díl S – Ž. Napsali A. Profous – J. Svoboda. Praha: Česká akademie věd a umění v Praze 1957. 864 s. Dostupné na: http://mjc.ujc.cas.cz/.

MJL
MAJTÁN, Milan: Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava: Veda 1996. 192 s. ISBN 80-224-0480-2.

MJP
MAJTÁN, Milan: Naše priezviská. Bratislava: Veda 2014. 196 s. ISBN 978-80-224-1357-2.

MJT
MAJTÁN, Milan: Slovník turzovských priezvisk. In: Turzovské priezviská. Zost. I. Gajdičiar. Turzovka: Spolok priateľov Turzovky, občianske združenie 2011, s. 75 – 211. ISBN 978-80-970731-6-9.


MAĽKO, Raisa Nikolajevna: Geografičeskaja terminologija českogo i slovackogo jazykov. Minsk: Izdateľstvo Nauka i technika 1974. 144 s.

MNP
MOLDANOVÁ, Dobrava: Naše příjmení. 4. vyd. Praha: Agentura Pankrác, s. r. o. 2015. 232 s. ISBN 978-8086781-26-6.

MNyTESz
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 1. zv. (A – Gy). Főszerk. Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai Kiadó 1967. 1142 s.; 2. zv. (H – Ó). Főszerk. Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai Kiadó 1970. 1110 s.; 3. zv. (Ö–Zs). Főszerk. Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai Kiadó 1976. 1230 s.; 4. zv. (Dodatky). Főszerk. Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai Kiadó 1984. 493 s.

MP
MAJTÁN, Milan – POVAŽAJ, Matej: Vyberte si meno pre svoje dieťa. Bratislava: Art Area 1998. 344 s. ISBN 80-88879-48-5.

MSE
MALEC, Maria: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003. 290 s. ISBN 8301138572.

MT
MATEJČÍK, Ján: Morfematická štruktúra mikrotoponyma. In: Onomastické práce. 3. Sborník rozprav k sedmdesátým pátým narozeninám univ. prof. dr. Vladimíra Šmilauera, DrSc. Red. J. Svoboda – L. Olivová-Nezbedová. Praha: Místopisná komise ČSAV 1970, s. 147 – 158, nem. res. s. 159.

NO
MAJTÁN, Milan: Názvy obcí slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773 – 1997). Bratislava: Veda 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2.

NSS
ČIERNA, Mária – GÉZE, Ernest – JURÍKOVÁ, Marta – MENKE, Elígius: Nemecko-slovenský slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1981. 968 s.

NWS
NEWERKLA, Stefan Michael: Sprachkontate Deutsch –Tschechisch – Slowakisch. Frankfurt am Main: Peter Lang 2004. 780 s. ISBN 3-631-51753-X.

OMS
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše – MALENÍNSKÁ, Jitka: Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek. Praha: Academia 2000. 169 s. ISBN 80-200-0798-9.

ON1
ONDRUŠ, Šimon: Odtajnené trezory slov. 1. Martin: Matica slovenská 2000. 210 s. ISBN 80-7090-530-1.

ON2
ONDRUŠ, Šimon: Odtajnené trezory slov. 2. Martin: Matica slovenská 2002. 226 s. ISBN 80-7090-659-6.

ON3
ONDRUŠ, Šimon: Odtajnené trezory slov. 3. Martin: Matica slovenská 2004. 232 s. ISBN 80-7090-762-2.

ONDRUŠ, Šimon: Rieky východného Slovenska (pôvod názvov). In: Studia academica Slovaca. 26. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1997, s. 118 – 126. ISBN 80-85697-61-0.

ONDRUŠ, Šimon: Význam a pôvod slov báň – baňa. In: Slovenská reč, 1971, roč. 36, č. 1, s. 12 – 19.

PJČ
OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše – KNAPPOVÁ, Miloslava – MALENÍNSKÁ, Jitka – MATÚŠOVÁ, Jana: Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha: Academia 1995. 520 s. ISBN 80-200-0554-4.

PL
PLESKALOVÁ, Jana: Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: Nakladatelství a vydavatelství H&H 1992. 151 s.

PSP
Pravidlá slovenského pravopisu. 4. nezmenené vyd. Bratislava: Veda 2013. 592 s. ISBN 978-80-224-1331-2. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/.

PT
PETROV, Aleksej Leonidovič: Karpatoruské pomístní názvy z pol 19. a z poč. 20. st. Praha: Nákladem České akademie věd a umění 1929. 220 s.

RA
Ramšáková, Anna: Poznáme významy slov beskyd a grapa? In: Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 32 – 41.

RO
ROSPOND, Stanisław: Nazwy geograficzne Śląska. Tom pierwszy. A – B. Warszawa – Wrocław: Państwowe Wydavwictwo Naukowe 1970. 140 s.

ROT
ROŽAI, Gabriel: Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná. Púchov: Gabriel Rožai 2017. 266 s. ISBN 978-80-972667-9-0.

SÁŇKA, Hugo: Pomístní názvy brňenského okolí. Rozpravy Československé akademie věd. Roč. 70. Seš. 16. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1960. 106 s. + 1 mapa.

SCS
Slovník cudzích slov (akademický). 2., doplnené a prepracované vyd. Spracoval kolektív autorov pod vedením V. Petráčkovej a J. Krausa. Preklad Ľ. Balážová – J. Bosák – J. Genzor – I. Ripka – J. Skladaná. Ed. Ľ. Balážová – J. Bosák. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/.

SESS
KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7.

SchE
SCHUSTER, Elisabeth: Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen. Bd. 1, Wien 1989, Verein für Landeskunde von Niederösterreich. (= Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich, Reihe B)

SJP
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO. TOM 1 – 8. Warszawa: Państwowy instytut wydawniczy 1952 – 1953.

SNJČ
Slovník nářečí českého jazyka [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2016. Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz

SPJČ
MATÚŠOVÁ, Jana a kol.: Slovník pomístních jmen v Čechách. 1 (A). Praha: Academia 2005. 110 s. ISBN 80-200-1248-6.
MATÚŠOVÁ, Jana a kol.: Slovník pomístních jmen v Čechách. 2 (B – Bau). Praha: Academia 2006. 168 s. ISBN 80-200-1461-6.
MATÚŠOVÁ, Jana a kol.: Slovník pomístních jmen v Čechách. 3 (Bav – Bíd). Praha: Academia 2007. 184 s. ISBN 978-80-200-1561-7.
MATÚŠOVÁ, Jana a kol.: Slovník pomístních jmen v Čechách. 4 (Bíg – Bož). Praha: Academia 2008. 224 s. ISBN 978-80-200-1654-6.
MATÚŠOVÁ, Jana a kol.: Slovník pomístních jmen v Čechách. 5 (Bra – Buc). Praha: Academia 2009. 196 s. ISBN 978-80-200-1787-1.
Ďalšie heslá od hesla BUČAVEC v elektronickej podobe dostupné na: http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/Slovnik_pomistnych_jmen_v_Cechach.html.

SPJMS
Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. © 2014. Dostupné na: http://spjms.ujc.cas.cz.

SSJ1
Slovník slovenského jazyka. 1. A – K. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 815 s. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/.

SSJ2
Slovník slovenského jazyka. 2. L – O. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1960. 648 s. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/.

SSJ3
Slovník slovenského jazyka. 3. P – R. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1963. 912 s. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/.

SSJ4
Slovník slovenského jazyka. 4. S – U. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1964. 760 s. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/.

SSJ5
Slovník slovenského jazyka. 5. V – Ž. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1965. 848 s. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/.

SSJ6
Slovník slovenského jazyka 6. Doplnky – dodatky. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1968. 336 s. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/.

SSN1
Slovník slovenských nárečí. 1. zv. A – K. Red. I. Ripka. Bratislava: Veda 1994. 936 s. ISBN 80-224-0183-8.

SSN2
Slovník slovenských nárečí. 2. zv. L – P (povzchádzať). Red. I. Ripka. Bratislava: Veda 2006. 1066 s. ISBN 80-244-0900-6.

SSSJ1
Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/.

SSSJ2
Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/.

SSSJ3
Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. Ved. red. A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015. 1104 s. ISBN 978-80-224-1485-2. Dostupné na: http://slovnik.juls.savba.sk/.

STANISLAV, Ján: Pôvod východoslovenských nárečí. Bratislava 1935. s. 51 – 91.

STD1
STANISLAV, Ján: Dejiny slovenského jazyka. 1., doplnené vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1967. 712 s.

STD2
STANISLAV, Ján: Dejiny slovenského jazyka. 2., doplnené vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1967. 756 s.

STD3
STANISLAV, Ján: Dejiny slovenského jazyka. 3. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1967. 552 s. 32 obrázkov.

STD4
STANISLAV, Ján: Dejiny slovenského jazyka. 4. Syntax 1. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1973. 416 s.

STD5
STANISLAV, Ján: Dejiny slovenského jazyka. 5. Syntax 2. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1973. 668 s.

STJ1
STANISLAV, Ján: Slovenský juh v stredoveku. 1. Turčiansky sv. Martin: Neografia 1948. 664 s.
STANISLAV, Ján: Slovenský juh v stredoveku. 1. 2. vyd. Bratislava: Národné literárne centrum 1999. 458 s. ISBN 80-888-784-97.

STJ2
STANISLAV, Ján: Slovenský juh v stredoveku. 2. Turčiansky sv. Martin: Neografia 1948. 673 s.
STANISLAV, Ján: Slovenský juh v stredoveku. 2. 2. vyd. Bratislava: Národné literárne centrum 2004. 533 s. ISBN 80-888-788-96.

STO
STANISLAV, Ján: Odkryté mená slovenských miest a dedín. Martin: Matica slovenská 2008. ISBN 978-80-7090-889-1.

ŠIPKOVÁ, Milena: K českým pomístním jménům se základem -BAB-/-BÁB-. In: Nazwy własne a społeczeństwo. Tom 2. Red. R. Łobodzińska. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM 2010, s. 163 – 173.

ŠMILAUER, Vladimír: Třídění pomístních jmen. In: Zpravodaj místopisné komise ČSAV, 1972, roč. 13, č. 1 – 2, s. 171 –213.

ŠMILAUER, Vladimír: Ze staré antroponymie v Hontu. In: 5. zasadnutie Medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku a 5. slovenská onomastická konferencia (Prešov 3. – 7. 5. 1972). Zborník materiálov. Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika. Roč. 12. Zv. 3. Slavistika. Zost. M. Blicha – M. Majtán. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1976, s. 109 – 111.

ŠRÁMEK, Rudolf: Toponomické modely a toponymický systém. In: Slovo a slovesnost, 1972, roč. 33, č. 4, s. 304 – 318.

ŠRÁMEK, Rudolf: Slovotvorný model v české toponymii. In: Slovo a slovesnost, 1976, roč. 37, č. 2, s. 112 – 120.

ŠRÁMEK, Rudolf: Ukázka lexikografického zpracování pomístních jmen z Moravy a Slezska. In: Acta onomastica, 1995, roč. 36, č. 1, s. 230 – 242.

ŠRÁMEK, Rudolf: Soupis pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, jejich druhové znaky, příprava a koncepce lexikografického zpracování (v letech 1964 – 1993). In: Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2010, roč. 51, č. 1, s. 10 – 47.

ŠT
ŠTĚPÁN, Pavel: Označení barev a jejich užití v toponymii Čech. Praha: Filozofická fakulta UK Praha 2004. 158 s. ISBN 80-7308-067-2.

ŠV
ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava: Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě 1932. 564 s. + 3 s. príloha.

UH
Ukázková hesla Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. In: Acta onomastica, 2010, roč. 51, č. 1, s. 339 – 401.

UHLÁR, Vlado: Pôvod chotárneho názvu Geradza. In: Slovenská reč, 1972, roč. 37, č. 2, s. 80 – 84.

UHLÁR, Vlado: Osobné mená v miestnych názvoch. In: Kultúra slova, 1974, roč. 8, č. 5, s. 151 – 156.

UHLÁR, Vlado: Zábava – apelatívum a toponymum. In: Jazykovedné štúdie. 12. Peciarov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1974, s. 229 – 240.

UHLÁR, Vlado: Kompozitá typu Kraľovianstrana, Sliačanlazy a Rybárpole. In: Slovenská reč, 1975, roč. 40, č. 1, s. 48 – 55.

UHLÁR, Vlado: Názvy vrchov z osobných mien. In: 6. slovenská onomastická konferencia (Nitra 4. – 6. apríla 1974). Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava: Veda 1976, s. 223 – 229.

UHLÁR, Vlado: O podobách slovenských toponým Železnô, Ostrô, Pustô. In: Slovenská reč, 1978, roč. 43, č. 3, s. 166 – 168.

UHLÁR, Vlado: Ráztoky (apelatívum a toponymum). In: Kultúra slova, 1978, roč. 12, č. 1, s. 21 – 26.

UHLÁR, Vlado: Patočina – Patočiny (apelatívum a toponymum). In: Kultúra slova, 1979, roč. 13, č. 8, s. 269 – 271.

UHLÁR, Vlado: Príslop, slop, prieval, priehyba. In: Slovenská reč, 1980, roč. 45, č. 4, s. 213 – 218.

UHLÁR, Vlado: Vihorlat a Vičoma/Vyčoma v ľudovej etymológii. In: Slovenská reč, 1981, roč. 46, č. 5, s. 298 – 302.

UHLÁR, Vlado: Názov Mních a Svorad v Liptove. In: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 1981, roč. 22, č. 1 – 2, s. 228 – 230.

UHLÁR, Vlado: Velestúr a názvy odvodené zo slova tur. In: Kultúra slova, 1988, roč. 22, č. 4, s. 108 – 112.

UHLÁR, Vlado: Toponymá utvorené od etnických mien a názvy Slovany, Slovinky a Sklabiňa. In: Slovenská reč, 1989, roč. 54, č. 5, s. 257 – 266.

UHLÁR, Vlado: Osídlenie Liptova a miestne názvy na -any a -ovany. In: Slovenská reč, 1991, roč. 56, č. 3, s. 147 – 161.

UHLÁR, Vlado: Sloveso mútiť a odmut v názve Odmut. In: Kultúra slova, 1991, roč. 25, č. 7, s. 236 – 239.

UHLÁR, Vlado: Názov liptovského vrchu Konislav. In: Kultúra slova, 1994, roč. 25, č. 3, s. 155 – 160.

UHLÁR, Vlado: Z hydronymie Ponitria: Názvy so sufixom -ňa, -iňa a -ica. In: Slovenská reč, 1987, roč. 52, č. 6, s. 346- 356.

UL
ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny osídlenia Šariša. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1990. 513 s. ISBN 80-85174-03-0.

VALENTOVÁ, Iveta: Slovo agát a jeho adaptácia v slovenčine a v terénnych názvoch. In: Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 3, s. 153 – 164.

VALENTOVÁ, Iveta: Priezviská Berec, Berecký. In: Kultúra slova, 2015, roč. 49, č. 3, s. 129 – 132.

VALENTOVÁ, Iveta: Terénne názvy so spojkou a – ich charakteristika a uvádzanie v lexikografickom spracovaní slovenských anojkoným. In: Acta onomastica, 2016, roč. 57, s. 108 – 119.

VALENTOVÁ, Iveta: Slovenské terénne názvy na apelatívno-propriálnej hranici. In Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne. Red. Urszula Bijak. Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk 2018, s. 537 – 550. ISBN 978-83-64007-48-4. Dostupné na: https://doi.org/10.17651/ONOMAST2018.42

VALENTOVÁ, Iveta: Priezvisko Brozman. In: Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 172 – 175.

VALENTOVÁ, Iveta: Substantívum BABA a jeho deriváty v slovenskej anojkonymii a v slovníku Lexika slovenských terénnych názvov. In Slavica Slovaca, 2023 a, roč. 58, č. 1, s. 5 – 37.

VALENTOVÁ, Iveta: O terénnom názve Klanec. In: Kultúra slova, 2023 b, roč. 57, č. 2, s. 82 – 86.

VERBYČ, Svjatoslav O.: Valentová I. Lexika slovenských terénnych názvov (Koncepcia lexikografického spracovania). Bratislava: SAP, 2018. 220 s. In: Studiji z onomastyky ta etymolohiji 2019 – 2020. Ed. V. P. Šuľhač. Kyjiv: Instytut Ukrajinskoji movy 2021, s. 352 – 360.

VM1
1. vojenské mapovanie – Az első katonai felmérés 1763 – 1785. Budapest: Arcanum 2006 (DVD vydanie).

VM2
2. vojenské mapovanie – A második katonai felmérés 1806 – 1869. Budapest: Arcanum 2006 (DVD vydanie).

VM3
3. vojenské mapovanie – A harmadik katonai Felmérés 1869 – 1887, 1 : 25 000. Budapest: Arcanum 2007 (DVD vydanie).

VSO1
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. Red. M. Kropilák. Bratislava: Veda 1977. 528 s.

VSO2
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 2. Red. M. Kropilák. Bratislava: Veda 1977. 520 s.

VSO3
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 3. Red. M. Kropilák. Bratislava: Veda 1978. 536 s.

WOLNICZ-PAWŁOWSKA, Ewa: Baba w polskiej toponimii. In: Onomastica, 2005, roč. 50, s. 151 – 171.

ZZN
ZIERHOFFER, Karol – ZIERHOFFER, Zofia: Nazwy miast Wielkopolski. Poznań: Wydaw. Poznańskie 1987. 185 s.