LSTN

Všeobecné skratky a značky

A
akuzatív
a i.
a iný
ap.
a podobne
abov.
abovský
adj.
prídavné meno, adjektívum
adv.
príslovka, adverbium
al.
alebo
apel.
apelatívum
atď.
a tak ďalej
cit.
citoslovce
csl.
celoslovenský
čes.
český, slovo českého pôvodu
čiast.
čiastočne
D
datív
deapel.
deapelatívny
dem.
deminutívum, deminutívna podoba
depropr.
depropriálny
dok.
sloveso dokonavého vidu
dom.
domácka podoba rodného (krstného) mena
expr.
expresívny výraz
f.
ženský rod, feminínum
fr.
francúzsky, slovo francúzskeho pôvodu
G
genitív
gem.
gemerský
gr.
grécky, slovo gréckeho pôvodu
hnem.
Hornonemecké slovo
hont.
hontiansky
hypok.
hypokoristikon, hovorový tvar osobného mena
I
inštrumentál
jnitr.
juhonitriansky
jsl.
juhoslovenský
jstrsl.
juhostredoslovenský
jtrenč.
juhotrenčiansky
juž.
južný
jzsl.
juhozápadoslovenský
K
rodné (krstné) meno
kolekt. poses. adj.
kolektívne posesívne adjektívum
konj.
spojka, konjunkcia
kt.
ktorý
L
lokál
lat.
latinský, slovo latinského pôvodu
lipt.
liptovský
m.
mužský rod, maskulínum
maď.
maďarský, slovo maďarského pôvodu
miest.
miestami, sporadicky
MN
osadný, miestny názov
N
nominatív
n.
stredný rod, neutrum
napr.
napríklad
nár.
nárečový, nárečové slovo
nedok.
sloveso nedokonavého vidu
nem.
nemecký, slovo nemeckého pôvodu
nitr.
nitriansky
novohr.
novohradský
num.
číslovka, numerálium
obyč.
obyčajne
OM
osobné meno, antroponymum
or.
oravský
P
priezvisko
p.
pozri
pejor.
pejoratívny, zhoršujúci výraz
pl.
plurál, množné číslo
plt.
plurálium tantum; podstatné meno, ktoré má len plurálovú podobu (pomnožné podstatné meno)
poľ.
poľský, slovo poľského pôvodu
porov.
porovnaj
poses. adj.
privlastňovacie prídavné meno, posesívne adjektívum
pôv.
pôvodne
pravdep.
pravdepodobne
pref.
predpona, prefix
prep.
predložka, prepozícia; predložkový
príp.
prípadne
pron.
zámeno, pronominum
propr.
proprium
rum.
rumunský, slovo rumunského pôvodu
rus.
ruský, slovo ruského pôvodu
rusín.
rusínsky, slovo rusínskeho pôvodu
sev.
severný
sg.
singulár, jednotné číslo
sgt.
singulárium tantum; podstatné meno, ktoré má len singulárovú podobu (hromadné, látkové podstatné mená)
slov.
slovenský, slovo slovenského pôvodu
slovan.
slovanský, slovo slovanského pôvodu
snitr.
severonitriansky, hornonitriansky
spis.
spisovne, spisovný výraz
spiš.
spišský
ssl.
severoslovenský
sstsl.
severostredoslevenský
sšar.
severošarišský
st.
storočie
sthnem.
starohornonemecké slovo
strenč.
severotrenčiansky
strnitr.
stredonitriansky
stsl.
stredoslovenský
subst.
podstatné meno, substantívum
substant.
substantivizovaný, spodstatnený
suf.
prípona, sufix
šar.
šarišský
št.
štandardizovaný, štandardizovaný názov
t. j.
to jest
tek.
tekovský
TN
terénny názov (anojkonymum)
trn.
trnavský
tur.
turecký, slovo tureckého pôvodu
turč.
turčiansky
tzv.
takzvaný
ukr.
ukrajinský, slovo ukrajinského pôvodu
už.
užský
verb.
sloveso
vlst. adj.
vlastnostné prídavné meno, proprietatívne adjektívum
VN
vodný názov (hydronymum)
vsl.
východoslovenský
vých.
východný
záhor.
záhorský
záp.
západný
zempl.
zemplínsky
zsl.
západoslovenský
zvol.
zvolenský
<
vzniklo z, vyvinulo sa z, bolo motivované
>
bolo motiváciou k, zmenilo sa na,
*
rekonštruovaný tvar