LSTN

PUBLIKÁCIE K SLOVNÍKU

 

HARVALÍK, Milan: Popularisierung der Namenforschung in Medien - Erfahrungen und Bemerkungen. In: Namenforschung und Namenberatung: Dietlind Kremer und Gabriele Rodríguez zum 60. Geburtstag. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH 2021, s. 243 –252.

HARVALÍK, Milan – VALENTOVÁ, Iveta: Způsoby, možnosti a problémy využití synchronního českého a slovenského anoikonymického materiálu v historické dialektologii. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych. III. Red. A. Kołodziej – T. Piasecki. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart 2017, s. 125 – 135.

LALIKOVÁ, Tatiana: Slovník lexiky slovenských terénnych názvov. In: Slovenčinár, 2014, roč. 1, č. 1, s. 40 – 43.

LALIKOVÁ, Tatiana: Adaptácia cudzích krstných mien v slovenskej antroponymii a toponymii (Na príklade mena Žigmund). In: Slovenčinár, 2015, roč. 2, č. 1, s. 26-32.

LALIKOVÁ, Tatiana: Podoby mena Žigmund v antroponymii a v anojkonymii. In: Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Ed. K. Balleková – Ľ. Králik, G. Múcsková. Bratislava: Veda 2015, s. 387 – 393.

LALIKOVÁ, Tatiana: Apelatívum dub v slovenských terénnych názvoch. In: Slovenčinár, 2017, roč. 4, č. 2, s. 40 – 44.

LALIKOVÁ, Tatiana: Slová bán, báň v slovenských terénnych názvoch. In: Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 6, s. 342 – 350. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2019/6/ks6-2019.pdf.

LALIKOVÁ, Tatiana: Slovenské anojkonymá utvorené zo substantíva ruža a jeho derivátov. In: Slovenčinár, 2019, roč. 6, č. 1 – 2, s. 32 – 37.

LALIKOVÁ, Tatiana: Substantívum ruža v slovenských terénnych názvoch. In: Kultúra slova, 2019, roč. 53, č. 1, s. 15 – 21. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2019/1/ks1-2019.pdf.

LALIKOVÁ, Tatiana: Substantívum dub v slovenských terénnych názvoch. In: Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 2, s. 93 – 104. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2021/2/ks2-2021.pdf.

ONDREJKOVÁ, Renáta: Apelatíva bor, bôr a ich deriváty v slovenských terénnych názvoch. In: Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 5, s. 294 – 304. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2021/5/ks5-2021.pdf.

RAMŠÁKOVÁ, Anna: Nárečia horných Kysúc v okrese Čadca. Jazykovedné štúdie XXXVII. Rec. Júlia Dudášová-Kriššáková, Ivor Ripka. Bratislava: Veda 2020. 240 s.

RAMŠÁKOVÁ, Anna: Poznáme významy slov beskyd a grapa? In: Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 1, s. 32 – 40. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2020/1/ks1-2020.pdf.

RAMŠÁKOVÁ, Anna: Poznáme významy slov kýčera a sihla? In: Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 2, s. 102 – 110. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2020/2/ks2-2020.pdf.

RAMŠÁKOVÁ, Anna: Slovenské anojkonymá utvorené zo základu brija. In: Kultúra slova, 2021, roč. 55, č. 4, s. 228 – 237. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2021/4/ks4-2021.pdf.

RAMŠÁKOVÁ, Anna: Apelatíva strunga, urva, urvisko a zarva a ich odraz v propriálnej lexike. In: Kultúra slova, 2022, roč. 56, č. 3, s. 143 – 153. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2022/3/ks3-2022.pdf.

VALENTOVÁ, Iveta: Anojkonymum alebo terénny názov? In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 1, s. 31 – 34. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2009/1/sr2009-1.pdf.

VALENTOVÁ, Iveta: Ku koncepcii pripravovaného Slovníka slovenských anojkoným. In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č. 5, s. 283 – 291. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2009/5/sr2009-5.pdf.

VALENTOVÁ, Iveta: Čertorie a ľudová etymológia. In: Kultúra slova, 2009 d, roč. 74, č. 5, s. 281 – 284. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2009/5/ks2009-5.pdf.

VALENTOVÁ, Iveta: Transonymizácia – jeden zo spôsobov rozširovania propriálnej lexiky. In: Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 5. – 6., s. 319 – 335. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2012/5-6/sr2012-5-6.pdf.

VALENTOVÁ, Iveta: Výskum a spracovanie anojkonymie v Česku, na Slovensku a v slovenských enklávach v Maďarsku. In: Slovenský jazyk v menšinovom prostredí. Ed: A. Kováčová – A. Uhrinová: Békesská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy 2013, s. 116 – 128.

VALENTOVÁ, Iveta: Slovo agát a jeho adaptácia v slovenčine a v terénnych názvoch. In: Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 3, s. 153 – 164.

VALENTOVÁ, Iveta: Zo zásad koncepcie spracovania lexiky slovenských terénnych názvov. In: Mikrotoponimia i makrotoponimia. Ed. A. Gałkowski – R. Gliwa. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 155 – 165.

VALENTOVÁ, Iveta: Výstavba heslových slov slovníka lexiky slovenských terénnych názvov. In: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Eds. S. Ondrejovič – L. Satinská – J. Vrábľová. Bratislava: Veda 2014, s. 280 – 296.

VALENTOVÁ, Iveta: Apelatívny člen, apelatívny komponent propria a informácia o propriu v podobe apelatíva. In: Vlastní jména v textech a kontextech. Eds. E. Minařová – D. Sochorová – J. Zítková. Brno: Masarykova univerzita 2014, s. 40 – 46.

VALENTOVÁ, Iveta: Úlohy súčasnej slovenskej onomastiky. In: Funkce nazw własnych w kulturze i komunikaci. Red. I. Sarnowska – M. Balowski – M. Graf. Poznań: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM 2015, s. 701 – 714.

VALENTOVÁ, Iveta: Terénne názvy so spojkou a – ich charakteristika a uvádzanie v lexikografickom spracovaní slovenských anojkoným. In: Acta onomastica, 2016, roč. 57, s. 108 – 119.

VALENTOVÁ, Iveta: Slovenské terénne názvy vo Vaňarci v Maďarsku. In: Acta onomastica, 2016, roč. 55, s. 315 – 331.

VALENTOVÁ, Iveta: Anojkonymia v spoločenskom a kultúrnom kontexte. In: Onomastica, 2017, roč. 61, č. 1, s. 25 – 41.

VALENTOVÁ, Iveta: Obec Oslany a katastrálne územie Osľany alebo štandardizácia verzus štandardizácia (1. časť). In: Slovenská reč, 2017, roč. 82, č. 2, s. 139 – 158. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2017/2/sr17-2.pdf.

VALENTOVÁ, Iveta: Obec Oslany a katastrálne územie Osľany alebo štandardizácia verzus štandardizácia (2. časť). In: Slovenská reč, 2017, roč. 82, č. 3, s. 3, s. 256 – 263. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2017/3/sr17-3.pdf.

VALENTOVÁ, Iveta: Lexika slovenských terénnych názvov. (Koncepcia lexikografického spracovania). Bratislava: Slovak Academic Press 2018. 220 s. ISBN 978-80-89607-69-3.

VALENTOVÁ, Iveta: Slovenské terénne názvy na apelatívno-propriálnej hranici. In: Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne. Eds. U. Bijak – H. Górny – M. Magdy-Czekaj. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN – Wydawnictwo FALL 2018, s. 537 – 550.

VALENTOVÁ, Iveta: Tardošské terénne názvy. In: Slovenské inšpirácie z Tardoša. Red. T. Tušková – M. Žiláková. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2018, s. 115 – 143.

VALENTOVÁ, Iveta: Výskum lexiky slovenských terénnych názvov. In: Jazykovedný zápisník, 2018 – 2019, roč. 37 – 38, s. 43 – 48. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/zsj/2018_2019/zap2018_2019.pdf.

VALENTOVÁ, Iveta: Chce Gorbu z Gerečom stáhnut dokopi alebo O terénnych názvoch v Tardoši. In: Kultúra slova, 2020, roč. 54, č. 3, s. 160 – 168. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2020/3/ks3-2020.pdf.

VALENTOVÁ, Iveta: Odraz komunikačných variantov anojkoným v štandardizácii. In: Variantnost v onymii a dialektech. Sborník příspěvků z konference uspořádané při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., dr.h.c., ve dnech 18.–19. 1. 2019. Eds. I. Kolářová – H. Svobodová. Brno: Masarykova univerzita 2020, s. 49 – 66.

VALENTOVÁ, Iveta: Problematika písania veľkých písmen v toponymách v slovenčine. In: Slovenská reč, 2020, roč. 85, č. 2, s. 162 – 190. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2020/2/sr20-2.pdf.

VALENTOVÁ, Iveta: Druhové označenie ako súčasť vlastného mena alebo apelatívna identifikácia onymického objektu a dôsledky jeho chápania na písanie veľkých písmen. In: Jazykovedný časopis, 2021, roč. 72, č. 1, s. 55 – 79. Dostupné na: https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2021/1/jc21-01.pdf.

VALENTOVÁ, Iveta – KRÁLIK, Ľubor: Vedecká činnosť a výstupy oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 6, s. 368 – 381.