LSTN

Pramenná základňa

 

Archív Encyklopedického ústavu SAV.

Archív Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Archív Pedagogickej fakulty (dnes Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela) v Banskej Bystrici.

Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1898 – 1950, roč. 1 – 41.

BLICHA,  Michal: Toponymia Ondavskej a Toplianskej doliny. Slovensko-ukrajinské jazykové kontakty v chotárnych názvoch. Dizertačná práca. Prešov 1975. 660 s.

BLICHA, Michal: Toponymia Ondavskej a Toplianskej doliny. Slovensko-rusínske jazykové kontakty v chotárnych názvoch. Prešov: Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach 1996. 216 s. ISBN 80-88697-9.

BOHUŠ, Ivan: Od A po Z o názvoch Vysokých Tatier. Liptovský Mikuláš: Štátne lesy TANAP-u 1996. 457 s. ISBN 80-967522-7-8.

BUFFA, Ferdinand: Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1953. 247 s.

Databáza štandardizovaných geografických názvov z územia Slovenskej republiky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (MS Excel). Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Databáza štandardizovaných názvov výškových kót z územia Slovenskej republiky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (MS Excel). Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Diplomové, seminárne a dizertačné práce študentov z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, z Pedagogickej fakulty v Nitre, z Fakulty humanitných viet Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Dotazníky zo súpisnej akcie slovenských chotárnych názvov v rokoch 1966 – 1975. Dotazník pripravil M. Majtán v r. 1965. Bratislava, oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Dotazník na výskum vinohradníctva. Pripravil J. Nižnanský. Bratislava, dialektologické oddelenie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV 1969, 623 otázok.

Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1 : 50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky. 1. Názvy neosídlených geografických objektov. Východoslovenský kraj. Stredoslovenský kraj. Západoslovenský kraj. 2. Názvy sídelných geografických objektov. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie 1976 – 1981.

Geografické názvy (podľa okresov). Vydal Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Spracoval Sekretariát Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Vytlačila Katedra mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty STU, Bratislava 1985 – 1994.

HABOVŠTIAK, Anton: Oravské chotárne názvy. Martin: Stredoslovenské vydavateľstvo 1970. 96 s.

Historica Slovaca, 1940 – 1947, roč. 1 – 5.

CHOLUJ, Dominik: Onomastika Kysúc. Čadca: Kysucké múzeum Čadca 1992. 154 s.

Jazykovedné štúdie. II. Dialektológia. Red. J. Štolc. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1957. 357 s.

Katastrálne mapy Slovenskej republiky.

KIŠON, Anton  – HANÁK, Roland: Rajonizácia viniča v ČSSR. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1962. 331 s.

KRIŠTOF, Štefan: Toponymia Tekova. Dizertačná práca. Nitra 1975. 579 s. + mapy.

Korešpondencia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Krásy Slovenska, 1921 – 1970, roč. 1 – 48.

KRŠKO, Jaromír: Terénne názvy z Muránskej doliny. 1. vyd. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica 2001. 232 s. ISBN 80-8055-577-X.

Štatistický lexikon obcí v republike Československej. Slovensko. 3. diel. Praha: Státní úřad statistický 1927.

Linguistika Slovaca, 1941 – 1946/1948, roč. 1 – 4.

Nové obzory, 1959 – 1966, roč. 1 – 8.

MATEJČÍK, Ján: Z mikrotoponymie Novohradu. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Banská Bystrica 1976. 187 s.

MJARTAN, Ján a kol.: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1956. 667 s.

MEDVECKÝ, Karol Anton: Detva. Ružomberok: Kníhtlačiareň Karla Salvu 1905. 330 s.

Myjava. Bratislava: Obzor 1985. 490 s.

NĚMCOVÁ, Božena: Putování po Slovensku. Sv. 1. Praha: Kvasnička a Hampl 1929. 330 s.

NĚMCOVÁ, Božena. Putování po Slovensku. Sv. 2. Praha: Kvasnička a Hampl 1930. 375 s.

Názvy trigonometrických bodov z územia Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave 2001. 438 s. ISBN 80-856-56-1.

Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky. Bratislava: Slovenský úrad kartografie a geodézie 1987. 211 s.

ORLOVSKÝ, Jozef: Chotárne názvy z Gemera. In: Obzor Gemera, 1974, roč. 5, s. 70 – 74.

ORLOVSKÝ, Jozef: Chotárne názvy z Gemera. In: Obzor Gemera, 1977, roč. 8, č. 3 – 4, s. 184 – 188, 251 – 252.

ORLOVSKÝ, Jozef: Gemerský nárečový slovník. Martin: Vydavateľstvo Osveta 1982. 424 s.

PETROV, Alexej:  Karpatoruské pomístní názvy z pol. 19. a z poč. 20. st. Praha: Česká akademie věd a umění 1929. 220 s.

PISOŇ, Štefan: Slovník obcí Banskobystrického okresu. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1968. 368 s.

ROŽAI, Gabriel: Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná slaná. Púchov: Gabriel Rožai 2017. 266 s. ISBN 978-80-972667-9-0.

Sborník Matice slovenskej, Martin: Matica slovenská 1922 – 1942, roč. 1 – 20.

Sborník na počesť Jozefa Škultétyho. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1933.

SLÁVIK, Michal: Slovenskí národovci do 30. októbra 1918. Trenčín: Vydal Michal Slávik 1945. 390 s.

Slovenské  pohľady, 1881 – 1944, roč. 1 – 60.

Slovenská reč, 1932 – 1965, roč. 1 – 30.

Slovenský letopis pre históriu, topografiu, archeológiu a etnografiu. Skalica: Red. a vyd. F. V. Sasinek: 1876 – 1880, roč. 1 – 4.

Slovenský národopis, 1953 – 1964, rod. 1 – 12.

Sborník Fr. Pestyho Helységnévtara – seznam osad v Uhrách z r. 1864 – 65 jako pramen historicko-demografických údajů o slovenských a kartatoruských osadách. Sebral a přeložil A. Petrov. Praha: Česká akademie věd a umění 1927. 159 s.

Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1896 – 1948, roč. 1 – 52.

STANISLAV, Ján: Liptovské nárečia. Martin: Veda 1975. 278 s.

STIEBER, Zdzisław: Toponomastyka łemkowszczyzny. Część 2. Nazwy terenowe. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1949. 113 s.

Tovaryšstvo, 1893 – 1900, roč. 1 – 3.

Topografické dotazníky Muzeálnej slovenskej spoločnosti.

Turistický sprievodca ČSSR. 1. Malá Fatra. 2. novelizované vyd. Bratislava: Šport 1984. 253 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 2. Spišská Magura – Pieniny. Bratislava: Šport 1980. 192 s. + 1 príloha.

Turistický sprievodca ČSSR. 3. Veľká Fatra. 2. novelizované vyd. Bratislava: Šport 1987. 396 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 4. Malé Karpaty. 1.vyd. Bratislava: Šport 1981. 299 s. + 1 príloha. 2. novelizované vyd. Bratislava: Šport 1986. 333 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 6. Vysoké Tatry. 1. vyd. Bratislava: Šport 1981. 287 s.

Turistický sprievodca ČSSR. 7. Západné Tatry. 1. vyd. Bratislava: Šport 1981. 277 s. + 1 mapa. 2. novelizované vyd. Bratislava: Šport 1981. 261 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 8. Galvánek, Viliam: Slovenské Beskydy. Bratislava: Šport 1982, 1987.

Turistický sprievodca ČSSR. 9. Slovenský raj. Bratislava: 1982. 176 s. + 1 príloha.

Turistický sprievodca ČSSR. 10. Nízke Tatry – Západ. 1. vyd. Bratislava: Šport 1982. 392 s. 2. novelizované vyd. Bratislava: Šport 1988. 397 s.

Turistický sprievodca ČSSR. 11. Nízke Tatry. 1. vyd. Bratislava: 1982. 237 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 13. Tribeč, Pohronský Inovec. 1. vyd. Bratislava: Šport 1983. 224 s. + 1 príloha.

Turistický sprievodca ČSSR. 14. Javorníky, Kysuce. 1. vyd. Bratislava: Šport 1984. 309 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 16. Štiavnické vrchy. 1. vyd. Bratislava: Šport 1986. 255 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 19. Strážovské vrchy. 1. vyd. Bratislava: Šport 1985. 319 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 20. Slovenské Rudohorie. Veporské vrchy. 1. vyd. Bratislava: Šport 1987. 258 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 24. Považský Inovec. 1. vyd. Bratislava: Šport 1986. 213 s.

Turistický sprievodca ČSSR. 25. Slovenské rudohorie. Stolické vrchy. Muránska planina. 1. vyd. Bratislava: Šport 1987. 264 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 29. Orava. Bratislava: Šport 1982, 1988. 200 s.

Turistický sprievodca ČSSR. 30. Slovenské rudohorie. Volovské vrchy. Čierna Hora. 1. vyd. Bratislava: Šport 1988. 323 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 34. Biele Karpaty. 1. vyd. Bratislava: Šport 1988. 312 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 35. Kremnické vrchy. Vtáčnik. 1. vyd. Bratislava: Šport 1989. 343 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 36. Javorníky. 1. vyd. Bratislava: Šport 1967. 200 s. + 2 mapy.

Turistický sprievodca ČSSR. 37. Podunajská nížina. 1. vyd. Bratislava: Šport 1966. 249 s. + mapy.

Turistický sprievodca ČSSR. 38. Považský Inovec. 1. vyd. Bratislava: Šport 1964. 212 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 39. Strážovská hornatina. Bratislava: Šport 1964. 310 s. + príloha.

Turistický sprievodca ČSSR. 40. Slovenské Beskydy. Kysucká vrchovina – Ondavská Magura. 1. vyd. Bratislava: Šport 1968. 238 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 41. Tríbeč – Pohronský Inovec. 1. vyd. Bratislava: Šport 1963. 116 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 42. Kremnické pohorie – Vtáčnik – Žiar (Slovensko). 1. vyd. Bratislava: Šport 1966. 240 s. + 2 prílohy.

Turistický sprievodca ČSSR. 43. Malá Fatra. 1. vyd. Bratislava: Šport 1980. 263 s. + 1 príloha.

Turistický sprievodca ČSSR. 43/a. Malá Fatra. 2. vyd. Bratislava: Šport, 1965. 224 s. + 1 príloha.

Turistický sprievodca ČSSR. 44. Veľká Fatra. 1. vyd.  Bratislava: Šport 1964. 230 s.

Turistický sprievodca ČSSR. 45. Západné Tatry a Chočské pohorie. 1. vyd.  Bratislava: Šport 1964. 313 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 46. Vysoké a Belanské Tatry. Bratislava: Šport 1963. 281 s.

Turistický sprievodca ČSSR. 47. Pieniny – Spišská Magura. 1. vyd. Bratislava: Šport 1965. 245 s. + 1 mapa

Turistický sprievodca ČSSR. 48a. Nízke Tatry (západná časť). 1. vyd. Bratislava: Šport 1965. 371 s.

Turistický sprievodca ČSSR. 48b. Nízke Tatry (východná časť). 1. vyd. Bratislava: Šport 1966. 246 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 49. Štiavnické pohorie. 1. vyd. Bratislava: Šport 1966. 278 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 50. Javorie – Krupinská vrchovina – Rimavská kotlina. 1. vyd. Bratislava: Šport 1969. 203 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 51. Slovenské Rudohorie. Východná časť. 1. vyd.   Bratislava: Šport 1968. 252 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 51/a. Slovenské rudohorie. Západná časť. 1. vyd. Bratislava: Šport 1968. 220 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 51/b. Slovenské rudohorie. Stredná časť. 1. vyd. Bratislava: Šport 1968. 240 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 51/c. Slovenské rudohorie. Východná časť. 1. vyd. Bratislava: Šport 1967. 252 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 52. Slovenský kras. 1. vyd. Bratislava: Šport 1968. 190 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 53. Slovenský raj. 1. vyd. Bratislava: Šport 1983. 196 s.

Turistický sprievodca ČSSR. 54. Levočské pohorie – Branisko. 1. vyd. Bratislava: Šport 1965. 273 s. + 2 mapy.

Turistický sprievodca ČSSR. 55. Čerchovské pohorie. 1. vyd. Bratislava: Šport 1964. 177 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 57. Slanské pohorie. 1. vyd.  Bratislava: Šport 1964. 196 s. + 1 mapa.

Turistický sprievodca ČSSR. 58. Východoslovenská nížina – Vihorlat. 1. vyd.  Bratislava: Šport 1966. 208 s. + 1 mapa.

VÁŽNÝ, Václav: Nářečí slovenská. In: Československá vlastivěda. 3. (Jazyk.) Red. O. Hujer. Praha: Sfinx B. Janda 1934, s. 219 – 310.

Vlastivedný zborník Považia, 1961 – 1965, roč. 4 – 7.

Vlastivedný zborník. 1. Práce vedeckých ústavov a pracovníkov východného Slovenska na počesť 10. výročia oslobodenia Košíc Sovietskou armádou 1945 – 1955. Red. O. R. Halaga. 475 s. Košice: Archív mesta Košíc 1955.

Vlastivedný zborník Žilinského kraja. Red. L. Hvizdoš. Bratislava: Osveta 1957  – 1959, roč. 1 – 3.

Základná mapa ČSSR 1 : 50 000.

Základná mapa ČSSR 1 : 10 000.

Zoznam vrchov na Slovensku. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie 1974. 36 s.

Zoznam vžitých názvov riek a vodných plôch sveta. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie 1974. 24 s.

Zoznam vžitých slovenských názvov útvarov horizontálneho členenia zemského povrchu. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie 1975. 32 s.

Zoznam vžitých slovenských názvov útvarov vertikálneho členenia zemského povrchu. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie 1975. 42 s.

Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie 1979. 50 s.