LSTN

AUTORI A  REDAKTORI

LSTN vzniká v oddelení dejín slovenského jazyka, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave

 

Vedúca autorského kolektívu:

Iveta Valentová (https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2851, http://www.juls.savba.sk/~ivetav/)Autorský kolektív:

Tatiana Laliková (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2838)

Renáta Ondrejková (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2841)

Anna Ramšáková (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6106)Redakcia hesiel:

Milan Harvalík (https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=12118)

Juraj Hladký (http://pdf.truni.sk/katedry/ksj/pracovnici?hladky)

† Milan Majtán (https://www.osobnosti.sk/osobnost/milan-majtan-1757)Autor softvéru:

Martin Povolný (https://www.linkedin.com/in/martinpovolny/)