LSTN

Ako citovať:

 

Pri citovaní digitálnej verzie slovníka LSTN ako celku odporúčame bibliografický údaj v podobe:

 

Lexika slovenských terénnych názvov [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Dostupný na: https://lstn.juls.savba.sk [cit. DD. MM. RRRR].

 

 

Pri citovaní konkrétneho hesla z digitálnej verzie slovníka LSTN odporúčame bibliografický údaj v podobe:

 

VALENTOVÁ, Iveta: Alejka. In: Lexika slovenských terénnych názvov [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Dostupný na: https://lstn.juls.savba.sk [cit. DD. MM. RRRR].