LSTN

ABRAŇ2 m.

1+2 I a Abráň pole Bežovce SO, Abráň pole Vysoká nad Uhom MI
3 Mohlo by ísť o OM (P) Abraň, Abran (< K Abrahám), hoci prechod m > n (Abrahám > Abran) je typický pre hont. oblasť (Šmilauer, 1976, s. 190). OM Abran môže byť aj maď. tvar odvodený od slovan. OM Obran (UL, s. 13).
Va