LSTN

ABROD8 m.

1 I a Abrod; Abrody; Abrod pred železnicou; Abrody u zástavky, Abrody za železnicou b Na Abrode, Pod Abrodom, U Abroda
2 a pole4, vinica2, lúka, výš. kóta b lúka2, močiar, vinica
3 Pravdep. podľa mokrade Abrod v katastri obce Veľké Leváre MA s nejasným pôvodom, azda z TN Obrod (< verb. obrodiť "oživiť, obnoviť", obnovená, revitalizovaná chotárna časť; HM, s. 333). Podľa Z. Babika (2020, s. 236) výklad A. Závodného (HM, s. 333) nie je pravdep., pretože TN sa nenachádzajú v oblasti sprostredkovania maďarčinou, predpokladá ich vznik skôr z azda pôvodného nedoloženého názvu Zábrod (< *Za brod).
Va