LSTN

ADAMKOVEC m.

1+2 I a Adamkovec vrch Lazy pod Makytou PU
3 Z OM Adamko (< K Adam + -k-o) + -ov-ec.
Va