LSTN

AKÁLOŠ m.

1+2 I a Akáloš pole Zlatná na Ostrove KN
3 Možno z maď. subst. akol "ovčiareň, ohraničené miesto pre statok na pasienku" (MÉK, s. 18) (< slov. subst. okol "kovová ohrada"; HSSJ3, s. 270) + -oš (môže ísť o maď. adj. suf. -os).
Va