LSTN

AGÁTIE2 n. [-T-, -C-] // AGÁČIE2 n.

1+2 I a Agáčie pasienok Bzince pod Javorinou NM, Agátie les Záriečie PU b Nad agáčím pole Drženice LV, Pod Agátím miesto Sejkov SO
3 Zo subst. agátie, agáčie (< subst. agát, agáč + -ie) "agátový porast, les; miesto, kde rastú agáty". S asibilovaným c (< ť) v Zárečí PU (Agácie) a v Sejkove SO (Pod Agacim).
Va