LSTN

AGÁČINKA m.

1+2 I a Agáčinka les Pastuchov HC
3 Zo subst. dem. agáčinka (< subst. agáč + -in-k-a) "agátový les, porast, miesto s agátovým porastom".
Va