LSTN

ANDERLOCH3 m. [-LOCH, -ĽACH]

1+2 I a Anderloch vrch, výš. kóta Banský Studenec BS b Pod Anderlochom lúka, pole Banský Studenec BS ♦ a Lúčka na Anderlochu lúka Banský Studenec BS
3 Z OM Ander, Anderl, príp. Anderle (< K Andrej) + nem. archaické subst. Loh "háj, lesík" (nachádza sa aj v nem. názvoch; KEWD, s. 583), príp. nem. subst. Loch "diera, jama". Podľa Z. Babika (2020, s. 236) však nemôže ísť o nem. subst. Loh, pretože -h je nemé. Podľa ľudovej etymológie ide o nemecký názov s významom "druhý kopec", pretože ide o názov druhého najvyššieho kopca v chotári. Nemožno vylúčiť pôvod prvej časti TN z nem. andere "druhý, iný; nasledujúci". Andraľach, Andrloch, Andrlok sú nár. al. chybné variantné názvy vrchu v Banskom Studenci BS so št. názvom Anderloch.
Va