LSTN

ANDREDIEL4 m. [-DZAL]

1+2 I a Andrediely les Nižná Sitnica HE, Andrediely les Vyšná Sitnica HE, Andrediely les Ďapalovce VT b Na Andredieloch miesto Nižná Sitnica HE
3 Z K Andre(j) + subst. diel. S asibiláciou d > dz (Andredzaľi, Na Andredzaľoch). Variantný názov lesa Andrejdiely (Andrejdzaľi) v Ďapalovciach VT je Andrejove diely (Andrejovo ďieli). Pravdep. ide o názov jedného lesa, kt. sa nachádza v katastrálnych územiach susediacich obcí Ďapalovce VT, Nižná Sitnica HE a Vyšná Sitnica HE.
Va