LSTN

ANDREJČÍK m.

1+2 III a Andrejčíkovo les Topoľa SV
3 Z OM Andrejčík (< K Andrej + -č-ík). Št. názov je Andrejčíkovo, na Základnej mape ČSSR 1 : 10 000 je staršia variantná podoba Ondrejčíkovo.
Va