LSTN

ARMIOVSKÝ adj.

1+2 Ia Armiovské zeme pole Stará Halič LC
3 Pravdep. z OM Armi + -ov-sk-ý. Bývalí majitelia poľa boli Armiovci. N pl. f. -ov-sk-ie (Armiovskie zeme).
Va