LSTN

AUDER3 m. [-ER, -ÉR]

1+2 I a Auder les, vrch, výš. kóta Záhorie (vojenský obvod) MA (Bažantnica), Auder les, pole Jablonové MA, Auder močiar Vysoká pri Morave MA
3 Neznámy pôvod. Azda z OM Auder, Audér. TN môžu súvisieť s nem. subst. Alter "vek, staroba, starý" (NSS, s. 33), s OM Alter, s nem. subst. Auter (stará forma súčasného slova Euter s prehláskou vo význame "vemeno"; DWB, NSS, s. 217), príp. s nem. Auer- (< sthn. ur "tur, zubor"; HŠ 1, s. 47). Nemožno vylúčiť motiváciu polohou objektov z nem. aussen "vonku", ausser "mimo" (NSS, s. 78) al. nem. auf der (aufder) "na, k, po, hore" (HM, s. 334). TN na Záhorí MA majú št. podobu Auder. V Jablonovom MA a na Záhorí MA ide pravdep. o ten istý les, kt. sa nachádza v katastrálnych územiach oboch obcí.
Va