LSTN

6 partikula

1 I b Od hrabu až do doliny, Od ladickej cesty až po malosľažiansky chotár, Od Velbaského bokom Turňami až na Ploštinu, Popod skalu až do Suhinca ku poráčskemu chotáru, Stasová až po koleno na ceste; Suroviny až po Hlovek
2 b pasienok3, pole2, miesto
3 Partikula zdôrazňuje krajnú miestnu hranicu, po ktorú objekt siaha. Zväčša je súčasť viacčlenných výrazov až do, až ku, až na, až po. Nemožno jednoznačne určiť, či tieto TN skutočne fungujú ako propriá al. ide len o apelatívny, resp. apelatívno-propriálny opis objektu.
Va