LSTN

A10 konj.

1 I a Čičetková medzi Mudrovou a Marmanovou b Medzi hradskou a jarkom, Medzi lesom a dedinou, Medzi Malým a Gočalových močiarom, Medzi Rudavou a kanálom, Medzi Sietnym a Starým hájom, Medzi slamou kravína a ľudovým družstvom; Medzi Haťami a Vodamia Diely medzi kanálom a potokom, Ráty medzi úzkou cestou a cestou na Čapáš
2 a les b pole6, lúka, miesto, pasienok ♦ a pole2
3 Parataktická zlučovacia konj. a spája dva rovnocenné členy v predložkových TN al. v nezhodných prívlastkoch. TN charakterizujú objekt pomocou ďalších dvoch susedných objektov, medzi ktorými sa nachádza. Nemožno jednoznačne určiť, či TN s konj. a skutočne fungujú ako propriá al. ide len o apelatívny, resp. apelatívno-propriálny opis objektu (Valentová, 2016).
Va